About Us

Your present location:Home > Contact Us

Tel: 400-6991-838  86-023-65740366
Fax: 86-023-65740366
Address: No. 38, Sanduoqiao Village, Baishi Yizhen Town, Jiulongpo District, Chongqing, China